Leadership

Senior Management Team

Dilip Amdekar, CA

Dilip Amdekar, CA

Chairman & CEO

Ambrish Joijode, Msc

Ambrish Joijode, Msc

COO

Madhavi Amdekar, Phd.

Madhavi Amdekar, Phd.

Director